Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Etický kodex

Tento etický kodex se týká  každého pracovníka Centra ROZUM (dále jen pracovník)

Nejdůležitějším kritériem odborného i lidského působení je hájení všech práv klienta, zaručujících mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních údajů.

Intervencí se chápe akt nebo další následná činnost, kterou pracovník (sám nebo ve spolupráci s dalšími odborníky) poskytne ve prospěch klienta. Může se jednat o poradenství, diagnostiku, konzultaci, jednorázovou intervenci, o krátkodobou či dlouhodobou psychoterapeutickou péči, individuální práci s klientem, s dvojicí, rodinou, se třídou apod..

Klientem je ten, kdo navazuje kontakt s (telefonicky nebo osobní návštěvou) a to za účelem vyhledání rady či pomoci.

Institut supervize je profesionální služba zajišťovaná jednotlivým pracovníkům i celému týmu prostřednictvím akreditovaného odborníka, působícího mimo tým tohoto pracoviště. Hlavním účelem supervize je vytvoření dalších bezpečnostních prvků, které na prvním  místě hájí zájem a bezpečí klienta a současně vytváří i bezpečí pro profesionální pracovní tým. Dále vytváří kritické prostředí pro nalézání optimálního a efektivního způsobu intervence.

 

Zásady vztahu mezi pracovníkem a klientem

 

1)      Vztah mezi jakýmkoliv pracovníkem a klientem vzniká tím okamžikem, kdy klient vstoupí do prostor Centra ROZUM a vyjádří svůj zájem o službu. Tento vztah vzniká  i tehdy, jestliže klient telefonicky vyjádří svůj zájem o službu.

2)      Pokud se pracovník náhodně nebo v rámci společenského styku setká s klientem, vyhne se jakémukoliv rozhovoru, který by se týkal terapeutického vztahu.

3)      Povinnosti plynoucí z těchto zásad ze strany pracovníka vůči klientovi trvají dále i po skončení intervence a zcela samozřejmá je zásada povinnosti naprosté mlčenlivosti, jejíž jakékoliv porušení je možné pouze s výslovným souhlasem klienta (zpráva pro soud apod.).

4)      Každý pracovník si uvědomuje pravděpodobnou možnost klientova zvláštního citového vztahu k sobě, který během intervence může vzniknout a který může trvat. Proto musí pečlivě zvažovat své kroky, aby tento vztah žádným způsobem nemanipuloval a ani nepoužil.

 

Okolnosti intervence

1)      Při zvažování cílů intervence musí každý pracovník dbát, aby nevnucoval klientovi své vlastní hodnoty ani případnou hodnotovou orientaci instituce, kde se intervence poskytuje.

2)      Opačně platí, že pracovník si musí být vědom toho, že při zvažování cílů intervence není v žádném případě povinen přijmout hodnotovou orientaci klienta, jestliže ta je v rozporu s jeho morálkou.

3)      Ukončení intervence se může dít buď na žádost klienta nebo zjistí-li pracovník, že její další pokračování není pro klienta ziskem.

4)      Terapeutická intervence může nepřímo ovlivnit i další jedince, kteří jsou s klientem v kontaktu, proto je nutné brát v úvahu i jejich zájem.

5)      Používání  videozáznamů k terapeutickým i jiným než terapeutickým účelům se musí dít pouze s výslovným souhlasem klienta.

 

Osobnost pracovníka ve vztahu ke klientovi

 1)      Každý pracovník si musí být vědom, že jeho profesionální vztah s klientem je založen na důvěře ze strany klienta a na zachování důvěrnosti a diskrétnosti ze strany pracovníka. Musí si být vždy vědom tohoto svého mimořádného postavení, s nímž je spojena možnost, že na straně klienta vznikne závislost, která jej může učinit zranitelným až zneužitelným. Musí učinit všechno, aby tuto možnost vyloučil.

2)      Pokud by došlo během trvání intervence k rozvoji takového vztahu, který by svou intenzitou přesahoval rámec intervence, pracovník upozorní klienta na neudržitelnost takovéhoto dvojího vztahu a sám tento vztah ukončí. Je ale jeho povinností zajistit klientovi nabídku pokračování intervence na jiném místě.

 

Kompetence pracovníka  ve vztahu ke klientům

 1)      Při práci s klientem používá pracovník pouze takové postupy a metody, o nichž má dostačující znalosti a se kterými získal potřebné zkušenosti. Nový postup si osvojuje pod intervizí kompetentního kolegy nebo v rámci intervize nebo supervize (týmu).

2)      Pracovník si udržuje neustále přehled o vývoji svého oboru a stále své vzdělání obohacuje. Pravidelně vyhledává supervizi, zejména má-li pochybnosti o svém postupu.

3)      Pracovník si uvědomuje skutečnost, že jeho vlastní osobnost je jedním z hlavních nástrojů jeho práce. Proto se snaží o co nejhlubší sebepoznání. Je to proto, aby dokázal přijmout sám sebe, vyrovnat se svými vnitřními problémy a nebyla tak poznamenána jeho profesionalita.

4)      Nezbytnou podmínkou pro psychoterapeutickou práci je sebezkušenostní výcvik. Tuto podmínku musí pracovník respektovat a to v té míře, která odpovídá jeho pracovnímu zařazení.

 

Právní, administrativní a osobnostní odpovědnost

 1)      Každý pracovník respektuje při své práci právní odpovědnost v rámci platných právních předpisů.

2)      Pracovník si vede záznamy o setkání s klientem, uchovává korespondenci, testy, záznamy o supervizích o ostatní dokumentaci pro případné další použití v zájmu klienta. Tato dokumentace nesmí být přístupna nepovolaným osobám. Jestliže o to klient požádá, může být vedena anonymně nebo pod nepravým jménem.

3)      Posudky a zprávy o vyšetření může poskytnout pracovník pouze se souhlasem klienta nebo na jeho přání. Pokud je to možné měl by mít souhlas nebo přání písemnou podobu

4)      Zprávu pro soud (např. při rozvodovém řízení a pod.) poskytne pracovník pouze podle platných právních předpisů, jmenovitě na vyžádání soudu, které je podmíněno souhlasem obou rozvádějících se partnerů.

5)      Posudky určené institucím, formuluje pracovník jazykem obecně srozumitelným. Hlavním měřítkem je zde zájem klienta. S krajní opatrností je třeba zacházet s diagnostickými termíny, zejména s pojmy, které se vztahují k normalitě a patologii.

6)      Při své práci pracovník vždy respektuje důvěrnost klientova sdělení, jakož i jeho lidskou důstojnost.

 7)      Ve veřejných prohlášeních, reklamě a nabídce vlastních odborných služeb se pracovník vyhýbá senzaci, přehánění a povrchnosti. Při jednání s tiskem a ostatními sdělovacími prostředky, se vždy snaží pracovník získat slib předběžné autorizace díla.

8)      Pracovník nepoužije svůj profesionální vztah s klientem k podpoře svých zájmů ani k vzájemné výměně služeb.

Centrum ROZUM v.o.s, Oplany 77; 281 63, Kostelec nad Černými lesy, E-MAIL: info@centrumrozum.cz, GSM: +420 602 227 813